Chính sách bảo mật tại i9BET81

Tại i9bet81, chúng tôi ưu tiên sự riêng tư và an ninh của người dùng. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập và Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, chi tiết liên lạc và thông tin thanh toán, để cung cấp dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả. Thông tin của bạn có thể được sử dụng cho việc đăng ký tài khoản, hỗ trợ khách hàng và mục đích liên lạc.

Bảo Mật Dữ Liệu:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ không được phép. Dữ liệu của bạn được mã hóa và lưu trữ an toàn trên máy chủ của chúng tôi.

Cookies:

Chúng tôi có thể sử dụng cookies để tăng trải nghiệm duyệt web của bạn và cá nhân hóa nội dung. Bạn có thể chọn tắt cookies trong cài đặt trình duyệt của bạn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web của chúng tôi.

Liên Kết Với Bên Thứ Ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quy định về quyền riêng tư hoặc nội dung của những trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào bạn truy cập.

Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không bán, giao dịch hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu theo luật pháp hoặc để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy để hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành trang web hoặc kinh doanh.

Cập Nhật Chính Sách:

Chúng tôi giữ quyền cập nhật hoặc chỉnh sửa Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét Chính sách này định kỳ để cập nhật.

Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc cách xử lý thông tin cá nhân của bạn, Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Hỗ trợ dịch vụ trực tuyến
24/7.
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

At i9bet81, we prioritize the privacy and security of our users. This Privacy Policy outlines how we collect, use, and safeguard your personal information.

Information Collection and Use:

We may collect personal information, including but not limited to your name, email address, contact details, and payment information, to provide our services effectively. Your information may be used for account registration, customer support, and communication purposes.

Data Security:

We implement industry-standard security measures to protect your personal information from unauthorized access, alteration, or disclosure. Your data is encrypted and stored securely on our servers.

Cookies:

We may use cookies to enhance your browsing experience and personalize content. You can choose to disable cookies in your browser settings, but this may affect the functionality of our website.

Third-Party Links:

Our website may contain links to third-party websites. We are not responsible for the privacy practices or content of these websites. We encourage you to review the privacy policies of any third-party sites you visit.

Data Sharing:

We do not sell, trade, or transfer your personal information to third parties without your consent, except as required by law or to provide our services. We may share your information with trusted service providers who assist us in operating our website or conducting business.

Policy Updates:

We reserve the right to update or modify this Privacy Policy at any time. Any changes will be effective immediately upon posting on our website. We encourage you to review this Policy periodically for updates.

Contact Us:

If you have any questions or concerns about our Privacy Policy or the handling of your personal information

please contact us at Online Service Support 247.

By using our website, you consent to the terms of this Privacy Policy.